ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

       

 

       

 

 

       

 

 

       

      

          นายอิสราพงศ์ โคสวิดา

                 ครู คศ.๑              หัวหน้าฝ่ายงาน

   

   นางสาวพวงสนธิ์ จิตประสงค์

              ครู คศ.๒

          เจ้าหน้าที่การเงิน

    

        นางสาวฐิติมา นาคเพ่งพิศ

                ครูอัตราจ้าง

               เจ้าหน้าที่บัญชี

      

  นางสาวอรพินท์ ธีระรัตน์เอกธนา

                ครู คศ.๑

          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

   

    

          นางสาวสุจิตรา ลำยอง

                ครู คศ.๑

            เจ้าหน้าที่พัสดุ

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134