ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

       

 

       

       

       

       

 

       

      

         นายถกลยศ สุวรรณสิทธิ์

                ครู คศ.๒

            หัวหน้ากลุ่มงาน

   

       นายอิสราพงศ์ โคสวิดา

               ครู คศ.๑

           หัวหน้างานบุคคล

    

      

            นายวิทยา กำจัดภัย

               พนักงานธุรการ

             หัวหน้างานธุรการ

   

             นายจารึก ลือชัย

                 ช่างไม้ 4

    

       นายธเนตร เพชรสจันทร์

                ช่างไม้ 4

      

       นางสาวอรัญญา พูนสาลี

              ครูอัตราจ้าง

   

        นางสาววรรณา นวลศรี

       เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

    

       

       

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

งานวิชาการ

งานบุคคล

เบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ

       

       

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134