ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

       

 

       

 

       

      

        นายนัทธพงศ์ แพนดี

              ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มงาน

   

       นางลักขณาภรณ์ พรายสิน

                 ครู คศ.๓

    

นางสาวมลิวรรณ สู่เสน

                 ครูผู้ช่วย

             

     

นางสาวพิยดา จันทร์รักษ์

              ครูอัตราจ้าง

  

          

    

           

     
 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134