ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

       

นายสุทธิมนต์ จุลมนต์

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

      

         นางสาวลักษณา  ชลธาร

                กรรมการ

               ผู้แทนผู้ปกครอง

   

        นายรัญจวน  มากแดง

              กรรมการ

              ผู้แทนครู

    

        นางสุดารัตน์  ชนะศุภมิต

              กรรมการ

         ผู้แทนองค์กรชุมชน

      

        นายพงศธร เนื่องชุมพร

                กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

        นายไพบูลย์ คงโกมินทร์

              กรรมการ

          ผู้แทนศิษย์เก่า

    

      พระครูปลัดศิริโชค สิริธมฺโม

               กรรมการ

        ผู้แทนองค์กรศาสนา

 

      

   

      นางสกุลตลา ไมตรีจิตร์

               กรรมการ

             ผู้ทรงคุณวุฒิ

     

      

   

    นางสาวปวีณา นาคหกวิค

      กรรมการและเลขานุการ

     

         

 

       

 

 

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134