ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

       สัญลักษณ์โรงเรียน     สมอเรือ ล้อมด้วยชูชีพ

       ความหมาย           

                 สมอเรือ            หมายถึง  หลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคง

                 ชูชีพและเชือก     หมายถึง  สิ่งที่ชักนำให้นักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จ                   

                 โซ่                        หมายถึง  ความสามัคคีผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

 

       

       สีประจำโรงเรียน           สีฟ้า - แดง

                 สีฟ้า   หมายถึง ความร่าเริงแจ่มใสมีน้ำใจเปี่ยมคุณธรรม

                 สีแดง   หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน กล้าหาญ และมีระเบียบวินัย

 

 

                      "สามัคคี มีสัจจะ"

 

 

                      "สุขภาพดี มีมารยาทไทย"

 

 

                      "สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา "

 

                      "สุขา สงฺฆสฺส สามฺคคี ความพร้อมเพรียงทำให้เกิดสุข "

"ป.ช.ว." 

  " สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นพลโลก"

             ๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             ๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
             ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
             ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีทักษะชีวิต
             ๕. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
             ๖.ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข
             ๗.ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
             ๑.นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             ๒.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข
             ๓.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเป็นที่ยอมรับ
             ๔.ครู และบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
             ๕.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
             ๖.โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
             ๗.โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
             ๘. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
             ๑.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
             ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
             ๓.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
             ๔.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
             ๕.เสริมส่งการพัฒนาครู  การนิเทศภายใน และวิจัยในชั้นเรียน   
             ๖.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
             ๗.ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

*** ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

             ที่ตั้ง     ๑๒๑ หมู่ที่  ๑  ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

             เนื้อที่      ๗๐  ไร่ 

             อาคารเรียน     ๔  หลัง

             อาคารประกอบ     ๓  หลัง

             ส้วม      ๓   หลัง

         

 

: โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา, งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

                                         

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 .

-พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562.

-พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 2554 2553.

-พระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 .

-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.

-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558.

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540.

-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546.

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553.

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560.

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562.

-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.

-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.

-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544.

 

             

 

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134