ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

                

   

             โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา    เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบล หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร  ประกาศตั้งเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๘  โดยปีแรกที่เปิดเรียนฝากนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนศรียาภัย  ในปีการศึกษา ๒๕๑๙  ประชาชนในเขตตำบลปากน้ำ  และตำบลหาดทรายรี ได้ร่วมกันเสียสละเงิน  วัสดุอุปกรณ์และแรงงานช่วยกันสร้าง         อาคารชั่วคราว ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑  หลัง จนแล้วเสร็จ  และเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา  โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา เมื่อ  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙  โดยมี นายวิลาส   วงค์สุวัฒน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
             ปัจจุบันโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             พ.ศ. ๒๕๑๙ นายวิลาส วงศ์สุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
             พ.ศ. ๒๕๒๘ นายสุชาติ การถนัด ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
             พ.ศ. ๒๕๓๒ นายสุชาติ การถนัด ลาออกจาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นายสุนทร ครุฑทองแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาราชการแทน
             พ.ศ. ๒๕๓๓ นายสุดเจียม ธนะไชย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
             พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน
             พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาได้รับรางวัลโล่รางวัลจริยศึกษาดีเด่น
             พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาได้รับรางวัล โครงการสิ่งแวดล้อมดีเด่นโครงการ “รักป่า คนอยู่ ป่ายัง” ระดับประเทศ
             พ.ศ. ๒๕๔๓ นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
             พ.ศ. ๒๕๔๗ นายจันทร พลสิงห์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
             พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการส่งเสริมสุขภาพ, รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ, รางวัลดีเด่นจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ระดับประเทศและรางวัลป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
             พ.ศ.๒๕๕๐โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานเยาชนทำดีถวายในหลวง ระดับภาคสงฆ์ที่ ๑๖ และรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ
             พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาได้รับรางวัลประกวดโครงงานเยาชนทำดีถวายในหลวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ
             พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาได้รับรางวัลประกวดโครงงานเยาชนทำดีถวายในหลวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             พ.ศ. ๒๕๕๓ นายสุทธิมนต์ จุลมนต์ ครูรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
             พ.ศ. ๒๕๕๔ นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
             พ.ศ. ๒๕๕๖ นางนพมาศ เพราพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
             พ.ศ. ๒๕๕๗ นายเอกชัย กอธงทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
             เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายโชคชัย สุขแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา จนถึงปัจจุบัน

 

       

 

       

 พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นรางวัล พระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับรางวัล โล่รางวัลจริยศึกษาดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัล โล่อุทยานทางการศึกษาดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรมาตรฐานเหรียญทองแดง การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๔๐ รางวัลโครงการสิ่งแวดล้อมดีเด่นโครงการ “รักป่า คนอยู่ ป่ายัง” ระดับประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลโครงการโรงเรียนสีขาว ระดับเขตการศึกษา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลเหรียญทองโครงการส่งเสริมสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลดีเด่นจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ระดับประเทศ
พ.ศ.๒๕๔๘ รางวัลป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

              รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานพัฒนาคุณธรรม ระดับภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๐ ชนะเลิศการประกวดโครงงานเยาชนทำดีถวายในหลวง ระดับภาคสงฆ์ที่ 16 และรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกวดโครงงานเยาชนทำดีถวายในหลวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกวดโครงงานเยาชนทำดีถวายในหลวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลจากโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมาตรฐานเหรียญทองและถ้วยรางวัลการจัดนิทรรศการยอดเยี่ยม

 

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134