ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

       

       

 

 

       

 

 

       

นายโชคชัย   สุขแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

 

       

      

         นางสาวทัศณีย์ เกตุพิมล

                 ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

        นายนัทธพงศ์ แพนดี

              ครู คศ.๑

         ครูประจำกลุ่มสาระ

    

        นางสาวสุจิตตรา ลำยอง

                ครู คศ.๑

           ครูประจำกลุ่มสาระ

       

      

            นางเรืองสิริ คงแก้ว

                 ครู คศ.๓

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นางสาวศรัญญา ศรีวิลัย

              ครูผู้ช่วย

         ครูประจำกลุ่มสาระ

    

 

       

      

         นายถกลยศ สุวรรณสิทธิ์

                 ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

   

       นายอิสราพงศ์ โคสวิดา

              ครู คศ.๑

        วิชาเอก คอมพิวเตอร์

    

  นางสาวอรพินท์ ธีระรัตน์เอกธนา

                 ครูผู้ช่วย

            วิชาเอก ชีววิทยา

      

          นายกิตติภพ แก้วอุบล

               ครูอัตราจ้าง

               วิชาเอก เคมี

   

       นางสาวกฤษณา อินน้อย

              ครูอัตราจ้าง

            วิชาเอก ชีววิทยา

    

     

       

      

   นางสาวพวงสนธิ์ จิตประสงค์

              ครู คศ.๒

          หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นางสาวสาวิตรี โชดก

              ครู คศ.๒

         ครูประจำกลุ่มสาระ

    

        นางสาวจริยา รัตนทองมา

                ครู คศ.๑

           ครูประจำกลุ่มสาระ

      

       ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ หนูนารถ

            พนักงานราชการ

           ครูประจำกลุ่มสาระ

   

    

        

       

      

         นางสาวสุพัตรา คงรอด

                 ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นางสาวอรัญญา พูนสาลี

              ครูอัตราจ้าง

  วิชาเอก ดุริยางค์และดนตรีสากล

     

        นายศักดิ์ครินทร์ แซ่จั่น

              ครูอัตราจ้าง

            วิชาเอก นาฏศิลป์

 

       

      

           นายสมพร สอนวิสัย

                 ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

    

 

       

      

             นายรัญจวน มากแดง

                 ครู คศ.๒

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

    

 

       

      

       นางลักขณาภรณ์ พรายสิน

                 ครู คศ.๓

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นายปฐมฤกษ์ เผือกผุด

              ครู คศ.๑

         ครูประจำกลุ่มสาระ

    

    นางสาวนาริญญา สุขเกษม

             ครูอัตราจ้าง

         ครูประจำกลุ่มสาระ

 

       

      

            นายวิทยา กำจัดภัย

               พนักงานธุรการ

   

             นายจารึก ลือชัย

                 ช่างไม้ 4

    

       นายธเนตร เพชรสจันทร์

                ช่างไม้ 4

      

          นางสาววรรณา นวลศรี

          เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

   

         นายสายเมือง อ่ำมา

    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

    

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134