ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

       

 

       

 

 

       

              

              

              

              

 

       

นางสาวปวีณา   นาคหกวิค

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

นายนาวิน   โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

 

       

      

         นางสาวทัศณีย์ เกตุพิมล

                 ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

        นายนัทธพงศ์ แพนดี

              ครู คศ.๑

         ครูประจำกลุ่มสาระ

    

        นางสาวสุจิตตรา ลำยอง

                ครู คศ.๑

           ครูประจำกลุ่มสาระ

       

      

            นางเรืองสิริ คงแก้ว

                 ครู คศ.๓

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นางสาวศรัญญา ศรีวิลัย

              ครู คศ.๑

         ครูประจำกลุ่มสาระ

    

 

       

      

         นายถกลยศ สุวรรณสิทธิ์

                 ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

   

       นายอิสราพงศ์ โคสวิดา

              ครู คศ.๑

        วิชาเอก คอมพิวเตอร์

    

  นางสาวอรพินท์ ธีระรัตน์เอกธนา

                ครู คศ.๑

            วิชาเอก ชีววิทยา

      

        นางสาวฐิติมา นาคเพ่งพิศ

                ครูอัตราจ้าง

           วิชาเอก วิทยาศาสตร์

   

    

     

       

      

   นางสาวพวงสนธิ์ จิตประสงค์

              ครู คศ.๒

          หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นางสาวสาวิตรี โชดก

              ครู คศ.๒

         ครูประจำกลุ่มสาระ

    

        นางสาวจริยา รัตนทองมา

                ครู คศ.๑

           ครูประจำกลุ่มสาระ

       

      

         นางสาวสุพัตรา คงรอด

                 ครู คศ.๑

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นางสาวอรัญญา พูนสาลี

              ครูอัตราจ้าง

  วิชาเอก ดุริยางค์และดนตรีสากล

     

        นายศักดิ์ครินทร์ แซ่จั่น

              ครูอัตราจ้าง

            วิชาเอก นาฏศิลป์

 

       

      

นายนาวิน   โพธิ์ศรี

รอง ผอ.รร.ปากน้ำชุมพรวิทยา

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

            นายจรูญ ทองสนิท

                ครูอัตราจ้าง

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

    

 

       

      

             นายรัญจวน มากแดง

                 ครู คศ.๒

             หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

    

 

       

      

       นายปฐมฤกษ์ เผือกผุด

              ครู คศ.๒

          หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

       นางลักขณาภรณ์ พรายสิน

                 ครู คศ.๓

            ครูประจำกลุ่มสาระ

    

   

 

       

      

            นายวิทยา กำจัดภัย

               พนักงานธุรการ

   

             นายจารึก ลือชัย

                 ช่างไม้ 4

    

       นายธเนตร เพชรสจันทร์

                ช่างไม้ 4

      

          นางสาววรรณา นวลศรี

          เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

   

    

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134