ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
Example Frame

 

๑. นายวิลาส วงศ์สุวัฒน์ ตำแหน่ง ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๒๘

๒. นายสุชาติ การถนัด ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๓๒

๓. นายสุนทร ครุฑทองแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาราชการแทน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ - พ.ศ. ๒๕๓๓

๔. นายสุดเจียม ธนะไชย ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๗

๖. นายจันทร พลสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๓

๗. นายสุทธิมนต์ จุลมนต์ ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖

๙. นางนพมาศ เพราพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐. นายเอกชัย  กอธงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑. นายโชคชัย   สุขแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๑๒. นางสาวปวีณา  นาคหกวิค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134