ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
                  
   

   

   

O1 โครงสร้างองค์กร O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 แผนพัฒน์/แผนยุทธศาสตร์ O5 ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134

Email : Paknamchumphonwittaya.spm11@gmail.com

Email : 1086110286@pracharath.ac.th

Email : 86012003@secondary11.go.th

Facebook : โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา, งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

Website : www.paknamchumphon.ac.th

                                    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์ O7

            

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O8-O9

            

การดำเนินงาน O10-O13

   

O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ O14-O17

   

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E–Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18-O20

   

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21-O24

   

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O25-O28

    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29-O31

    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ\

            

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32-O33

   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
            

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34-O35

    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต O36-O37

    O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38

   

แผนป้องกันการทุจริต O39-O41

    O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134