ข่าวสารประชาสัมพันธ
New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
                  

ฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ

   

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 2564

   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

   

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564

   

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   
 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร. 077-521152 โทรสาร. 077-522134